Структури данни
(СД)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

Методологията на програмирането включва всички аспекти на структуриране на данните. Настоящата дисциплина запознава студентите с класификацията на структурите данни и алгоритмите за тяхната обработка. Разглеждат се статичните и динамични, линейни и разклонени структури. Особено внимание се отделя на графите. Акцент се поставя върху алгоритмите за сортировка и търсене и рекурсивните алгоритми. Практическите занятия се провеждат на основата на изучаваните от студентите езици за програмиране.

Достъпът на гости до този курс е разрешен