Компютърни мрежи и комуникация
(ПНК102)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен


Води се на специалности:
Бакалаври: КТИД, ГГИ и Биотехнологии
Магистри: АИУТ, ЕЕЕО (избираема) и ММ (избираема)

Достъпът на гости до този курс е разрешен