Компютърни мрежи и комуникация
(ПНК102)

Води се на специалности:
Бакалаври: КТИД, ГГИ и Биотехнологии 
Магистри: АИУТ, ЕЕЕО (избираема) и ММ (избираема)