Програмиране в среда Интернет
(ПИС)


В дисциплината студентите се запознават с основите на World Wide Web мрежата, нейната структура, същност и принцип на действие, с възможностите за хипер текстов достъп да мултимедийно представена информация в Internet и с изработването на web приложения. По-голямата част от курса е фокусиран върху изграждането на web страници, с използването на технологии от страна на клиента – език за форматиране на хипертекст (XHTML), каскадни стилове (CSS) и скриптови езици интерпретирани от браузъра (JavaScript), и от страна на сървъра – интерфейси CGI и APIs и програмни езици за тяхната реализация (PHP). Обръща се внимание и върху възможностите за използване на сървър за база данни (MySQL) и приложните програмни интерфейси на и PHP за достъп до MySQL.