Транспорт и съхраняване на нефт и газ
(ТСНГ)

Напишете кратък и интересен параграф, описващ съдържанието на курса.