Микропроцесорна техника
(МПТ)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен
 Този курс изисква регистрационен ключ

Напишете кратък и интересен параграф, описващ съдържанието на курса.

Достъпът на гости до този курс е разрешен  Този курс изисква регистрационен ключ